PSİKOLOJİK DEĞERLENDİRME ( TEST ) HİZMETLERİ

YETİŞKİN TESTLERİ

MMPI

Kişilik testidir.

BECK DEPRESYON ÖLÇEĞİ

BECK ANKSİYETE ÖLÇEĞİ

DİSOSYATİF YAŞANTILAR ÖLÇEĞİ

YOUNG ŞEMA ÖLÇEĞİ

ŞEMA MOD ÖLÇEĞİ

Bu testler seanslara başlamadan önce ofisimizde uygulanarak değerlendirilmesi yapılmaktadır. İlk değerlendirme seansı ile  testlerden alınan sonuçlara göre çalışma yöntemi belirlenmektedir.

0-6 YAŞ TESTLERİ  ( OKUL ÖNCESİ GRUBU )

 

– Denver Gelişim Tarama Testi

– AGTE (Ankara Gelişim Tarama Testi)

– Bender Gestalt Görsel Motor Algı Testi

– Frankfurter Dikkat Testi

– Gessel Gelişim Figürleri Testi

– Metropolitan Okul Olgunluğu Testi

– D2 Dikkat Testi

– Frostig Görsel Algı Testi

– Peabody Alıcı Dil Testi

– Tifaldi Alıcı ve İfade Edici Dil Testi

– Aile Diz Testi

– Draw A Person Testi

– Stanford-Binet Zeka Testi

 

6-13 YAŞ TARAMA TESTLERİ  ( İLKÖĞRETİM GRUBU )

 

– WISC-R (Weschler Çocuklar için zeka ölçeği)

– Stanford-Binet Zeka Testi

– Binder Gestalt Görsel Motor Algı Testi

– Öğrenme Süreçleri Testleri,

– İlgi-Yetenek Testleri,

– Kognitif Süreçler Değerlendirme Testleri

 

GELİŞİM VE ZEKA TESTLERİ

 

WISC-R:

6-16 Yaş grubuna bireysel uygulanabilen bir zeka testidir. Test, sözel ve performans olarak iki bölüm ve 10 alt testten oluşur. Zeka bilgisinin yanında, çocuğun ve gencin öğrenme alanlarına ait bilgi de verir. WISCR: 6-16 yaş arası bireylere uygulana, sözel ve performans becerileri içeren 12 alt testten oluşmaktadır.    Bireysel olarak uygulanır ve zaman sınırlaması yoktur.

 

ANKARA GELİŞİMSEL TARAMA ENVANTERİ (AGTE):

Toplam 154 madde ve 4 alt testten oluşmaktadır. Bu alt testler; Dil-Bilişsel, Sosyal Beceri-Özbakım, İnce Motor ve Kaba Motor Gelişimini ölçen sorular içerir. Denver Gelişim Tarama Testi ile paralel sonuçlar verir. Çocuğun yaşına uygun dilimden başlayarak anneye ya da çocuğa temel bakım veren kişiye soruların sırayla sorulmasıyla uygulanır. Önemli olan, çocuk hakkında en sağlıklı bilgiyi elde edebilmektir.

 

METROPOLİTAN OKUL OLGUNLUĞU TESTİ:

Bu test 5yaş 6 ay ile  6 yaş çocuklarına uygulanmaktadır. İlköğretime yeni başlayanların  talimatlarını anlamaya hazırlıklı olup olmadıklarını ölçen bu test birinci sınıfın başında ya da anaokulun sonunda verilir.

 

STANFORD BINET TESTİ:

Bireylerin zihinsel performanslarını belirlemek amacıyla uygulanan bireysel zeka testidir. Uygulama sonucunda bireye ait zeka yaşı ve zeka bölümü elde edilmektedir. Süreye dayalı bir test değildir. 2 yaştan yetişkin yaşa kadar uygulanmaktadır. Bireysel test olduğu için bir oturumda bir kişiye uygulanır. Uygulayıcı tarafından bireye, yönergeye uygun olarak sorular yöneltilir ve bireyden bu soruları yanıtlaması istenir.

FROSTİG TESTİ:

4-8 yaş arası çocuklara uygulanan, görsel algılamayı saptamaya yönelik bir performans testidir. Bireysel ve grup olarak verilebilir. El-göz koordinasyonu, şekil-zemin ayırımı, şekil sabitliği,(Değişmezliği), mekan-konum algısı (uzaydaki pozisyon),mekan ilişkilerinin algısı (uzay ilişkileri) gibi 5 algısal beceri değerlendirilir.

GESSEL TESTİ:

7 yaşa kadar uygulanan test, kolaydan zora doğru, her yaşın seviyesine göre sıralanmış 7 şekilden oluşur. Bu test ile çocuğun zeka düzeyi ve gelişim yaşı hesaplanır. Görsel algı ayrımsallaştırma, bütünleştirme ve ince motor becerileri hakkında bilgi verir.

 

BENDER GESTALT GÖRSEL MOTOR ALGILAMA TESTİ:

Bender Gestalt Görsel Motor Algılama Testi Ayşe Yalın ve Oya Somer tarafından Türkçeye uyarlanmıştır. Bu test, 5-11 yaş arasındaki bireylere uygulanan bireysel zeka testi olarak kullanılır. Zekanın Görsel devinimsel motor algılamasında gerilik , regresyon, fonksiyon kaybı, ve organik beyin hasarlarını saptamak amacıyla kullanılmaktadır. 9 şekilden oluşmaktadır ve bu şekilleri kişinin çizmesi istenir. Görülen ve çizilen şekillerin her bir farklılığı farklı puanlandırılarak kişinin görsel motor algılama puanı hesaplanır. Sınırlandırılmış süre uygulaması yoktur.

 

DENVER GELİŞİMSEL TARAMA ENVANTERİ:

Küçük çocuklarda var olan gelişimsel sorunları tespit etmek amacıyla geliştirilmiş bir ölçme aracıdır. Çocuğun yaşına uygun birtakım becerilerini değerlendirmek, gelişimsel olarak şüpheli durumları objektif olarak ölçmek ve risk altındaki çocukları izleyebilmek için 116 maddde ve 4 alt bölümden oluşan bir ölçektir.0-6 yaş arasındaki çocuklara uygulanan bir testtir.Anne&baba ve çocukla birlikte uygulama yapılmaktadır.

Anne&babadan çocukla ilgili bazı bilgiler alınır ve uygulamaya geçilir. Test formunda yer alan maddelerden anneye yöneltilmesi gereken sorular anneye yöneltilir ve çocuğun yapması beklenen maddeler ise çocuğa yöneltilir. Testin verilişinde standart yönergeye uyulması gerekmektedir.

PORTEUS LABİRENTLERİ TESTİ:

12 labirentten oluşan test ,7 ila 15 yaş arası  çocuklara bireysel olarak uygulanmaktadır. Bu test ile zekanın performans kısmı ölçülmektedir.

CATELL TESTİ:

7-14 yaş arası çocuklara uygulanan bir zeka testidir. Zekanın performans kısmı ölçülür. Grup olarak uygulanılabilir.

 

ALEXANDER PRATİK YETENEK TESTİ:

7-19 yaş arası çocuk ve ergenlerde zekayı ölçmek için kullanılan, bireysel bir performans testidir. Bu Test 22 madde ve 3 alt testten oluşur. Her test maddesi için verilen süre farklıdır.

BAYLEY ÇOCUKLAR İÇİN GELİŞİM ÖLÇEĞİ:

Doğumdan  sonra 12 ve 30 aylığa kadar olan bebeklerin zihinsel ve motor gelişimini ölçen performans testidir. Bireysel uygulanır, zaman sınırlaması yoktur.

 

 

KİŞİLİK TESTLERİ

 

RORSCACH TESTİ:

Mürekkep lekesi testi. Kişinin kişilik yapısını , ruhsal süreçlerini anlamak ve analiz edebilmek için kullanılan kişiyi bütünüyle değerlendirmede kullanılan testtir. Her yaş grubu için kullanılabilir.

 

ÇOCUKLAR İÇİN ALGI TESTİ (CAT):

Bireysel olarak uygulanan bir testtir. 3-10 yaş arası çocuklarda kullanılır. Projektif yaklaşımlı olan test hayvanlarla ilgili hikayelerden oluşur. Çocukların yapıları ve gelişimde karşılaştıkları güçlüklere tepkilerini anlamada yardımcıdır. Zaman sınırlaması yoktur.

TEMATİK ALGI TESTİ (TAT):

Sözel testtir, bireysel olarak uygulanır. Ergenler ve yetişkinlerde kullanılır. Projektif yaklaşımlı olan test, üzerinde resimler bulunan kartlardan oluşur. Kişinin kişilik özelliklerini anlamaya yönelik bir testtir.

LUİSA DÜSS:

Sözel testtir, bireysel olarak uygulanır. Psikanalitik hikayeler testidir. Yarım bırakılmış ve çocuk tarafından tamamalanması istenen hikayelerden oluşur. Küçük yaş gruplarında yapılarını ve tepkilerini anlamada yardımcı olan bir testtir. çocuğun iç dünyasına dair ipuçları vermektedir.

MMPI (MINNESOTA ÇOK YÖNLÜ KİŞİLİK ENVANTERİ) :

Çok yönlü kişilik envanteri. Bireyin kişisel ve toplumsal uyumunu objektif olarak değerlendirmeyi amaçlayan bir testtir. Ergen ve yetişkinlerde kullanılır.

PEABODY RESİM KELİME TESTİ:

Çocuğun alıcı dil gelişimini ölçmek amacıyla uygulanan bir testtir. Her kartta sekiz resmin bulunduğu 50 karttan oluşmaktadır. Maddelere verilecek cevaplarda süre sınırı yoktur. 2,5-18 yaş arasındaki bireylere uygulanmaktadır. Bireysel bir test olup bir oturumda bir kişiye uygulanır. Bireyden kartın her iki yüzündeki dört resimden istenen resmi göstermesi istenir.

PEABODY KELİME ANLAMA TESTİ:

150 adet resimden oluşan testte, çocuktan resme bakarak tanımlaması istenir. Doğru sayısına göre dil gelişim yaşı belirlenecektir. 2-12 yaş arası çocuklara. bireysel uygulanan bir performans testidir.

 

BEİER CÜMLE TAMAMLAMA TESTİ:

Birey tanıma tekniklerinden biri olan cümle tamamlama testi, projektif testler arasında yer alır. Bireyin paylaşamadığı, duygu ve düşüncelerini anlamaya yönelik bir testtir. Birey bu testte eksik cümleleri tamamlayış biçimiyle, ilgilerini, tutumlarını, arzularını, beklentilerini, sıkıntılarını vb. duygu ve düşüncelerini yansıtır. Bireyin iç dünyasına ait bilgiler edinmek istendiği zaman kullanılır.

Testin A formu  56 eksik cümleyle 8 ile 16 yaşlar arasındaki çocuklara uygulanmaktadır. B formu ise, 67 eksik cümle ile daha ileri yaşlardaki çocuklara uygulanmaktadır. Projektif bir teknik olduğundan uzmanlık gerekmektedir. Bireysel olarak ya da belli bir gruba uygulanabilir. Yönerge okunarak, bireyin eksik cümleleri tamamlaması istenir.

 

GOODENOUGH-HARRIS İNSAN RESMİ ÇİZME TESTİ:

Bireylerin zihin gelişimini ölçmeyi amaçlar.Küçük çocukların genel yetenek düzeylerine ilişkin bir bilgi vermektedir.Bir çizim testidir.Zihinsel geriliğin belirlenmesinde önemli bilgi verir.Ancak birey hakkında karar verirken sadece bu test kullanılmamalıdır.Süreli bir test değildir.4-14 yaş arasındaki çocuklara uygulanmaktadır.Gerektiğinde grup testi olarak da kullanılmaktadır.Çocuktan boş bir kağıda insan resmi çizmesi istenir. Projektif olarak ta değerlendirilebilir.

 

AĞAÇ ÇİZ:

Kişinin gelişim düzeyi, zekası, duygu durumu, çatışmaları konusunda ipuçları verir. Projektif olarak değerlendirilen bir testtir.

16 PF KİŞİLİK ENVANTERİ:

16 Temel kişilik özelliği ve 5 genel kişilk eğilimini ölçen bir araçtır. 11-22 yaş aralığına uygulanır.

 

 

BELLEK TESTLERİ

 

BENTON GÖRSEL BELLEK TESTİ:

8 yaş ve üstü çocuklara uygulanan, göstermeli ve çizimli olmak üzere iki kısımdan oluşan, görsel belleği ölçen performans testidir. Bireysel uygulanır.

 

CALIFORNIA SÖZEL ÖĞRENME TESTİ-ÇOCUK VERSİYONU:

Kısa ve uzun süreli bellek hakkında bilgi verir. Çocuğa belli kategorilerde seçilmiş belli sayıda kelimelerden oluşmuş listeler okunur ve bunların belli bir süre sonra  ve farklı listelerdeki kelimeler  birbiriyle karıştırılmadan hatırlaması beklenir.

REY-OSTERRIETH ŞEKİL KOPYALAMA TESTİ:

Kişinin önüne kopya edilmesi istenen “damla” olarak isimlendirilmiş karmaşık bir şekil konur ve önce bakarark daha sonra bakmadan belli aralıklarla kopya etmesi istenir.

Mekanı algılama, görsel yetenekler ile motor beceriler arasındaki koordinasyonu ölçer. Anlık ve uzun süreli görsel belleğin test edilmesinde kullanılır.

 

 

DİKKAT TESTLERİ

 

STROOP TEST:

Değişen taleplere karşı algısal kurulum ve tepkiyi değiştirebilme becerisini ölçer. Bilgi işlem ve dikkat becerileri hakkında bili verir. Yanıtı bekletebilmeyi ölçer. Frontal bölgeye duyarlı bir testtir. Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu olan bireyler bu testte düşük performans gösterir.

 

CPT (SÜREKLİ PERFORMANS TESTİ):

Özellikle dikkat keskinliği ve dikkati sürdürebilmeyi ölçer. Kaçırılan hedefler dikkatsizliğin, basılmayacak yerde basmalar dürtüselliğin göstergesi kabul edilir.

WCST:

Akıl yürütme ve soyutlamayı değerlendirmede kullanılır.Ayrıca çalışma belleği, dikkat ve perseveratif eğilimi ölçer. Bire bir kartlarla veya bilgisayar eşliğinde yapılabilir.

 

WISC-R:

6-16 yaş arası bireylere uygulanan, sözel ve performans becerileri içeren iki bölüm ve 12 alt testten oluşmaktadır. Bireysel olarak uygulanır ve zaman sınırlaması yoktur.

 

SAYI MENZİLİ:

Konsantrasyon menzili ve dikkatin keskinliğini ölçer. Bazı zeka testlerinin alt testi olarak da yer alır. Bireysel olarak uygulanır.